API Intermediates
S.NO.CHEMICAL NAMECAS NO
15-(4’-Bromomethyl-1,1’-Biphenyl-2-yl)-1-Triphenylmethyl-1H-Tetrazole (TTBB)124750-51-2
24-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone79560-19-3
36-ethyl-3-[[3-methoxy-4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl]amino]-5-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino]-2-pyrazinecarboxamide1254053-43-4
4tert-Butyl (4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1-pyrrolyl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate125971-95-1
52-[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1-phenylethyl]-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide125971-58-6 & 125971-96-2
6Methyl 2-(4-(4-chlorobutanoyl)phenyl)-2-methylpropanoate154477-54-0
74-(CYCLOPROPYL CARBONYL)-A,A-DIMETHYLPHENYL ACETIC ACID162096-54-0
8BOC-(R)-3-AMINO-4-(2,4,5-TRIFLUORO-PHENYL)-BUTYRIC ACID486460-00-8
93-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride762240-92-6
107-[(3R)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl]-5,6,7,1240038-86-1
Quinazoline derivatives
S.NO.CHEMICAL NAMECAS NO
12-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)quinazolin-4(3H)-one1151-84-4
22-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)quinazolin-4(3H)-one1029-72-7
32-(2-hydroxyphenyl)quinazolin-4(3H)-one1026-04-6
42-(2,4-dichlorophenyl)quinazolin-4(3H)-oneNA
52-(4-nitrophenyl)quinazolin-4(3H)-oneNA
DMOT and derivatives
S.NO.CHEMICAL NAMECAS NO
12-ethyl-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine1226799-20-7
2Sodium4-((2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methoxy)butane-1-sulfonateNA
32-Butyl-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine552857-06-4
42,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol146796-02-3
3,4-Dimethoxythiophene51792-34-8
53,4-Ethylenedioxythiophene
126213-50-1
Bisphenols
S.NO.CHEMICAL NAMECAS NO
11,1-BIS(4-Hydroxyphenyl)Cyclohexane843-55-0
24,4'-(3,3,5-trimethylcyclohexane-1,1-diyl)diphenol129188-99-4
34,4'-(propane-2,2-diyl)diphenol80-05-7
44,4'-(propane-2,2-diyl)bis(2-nitrophenol)5329-21-5
54,4'-(diphenylmethylene)diphenol1844-01-5
64,4'-sulfonyldiphenol80-09-1
74,4'-(1-phenylethane-1,1-diyl)diphenol1571-75-1
84,4'-methylenediphenol620-92-8
Traizine derivatives
S.NO.CHEMICAL NAMECAS NO
14,4'-(6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(benzene-1,3-diol)1440-00-2
24,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyl)tris(benzene-1,3-diol) 2125-23-7
32-chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine3842-55-5
44,4'-(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(benzene-1,3-diol)NA
52-chloro-4-(2,4-dimethylphenyl)-6-(3,5-dimethylphenyl)-1,3,5-triazine1237-53-2
64,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyl)tris(2-methylbenzene-1,3-diol)434942-20-8
Other
CAREERS